Elektroničko izdanje

Nakladnik
GRADSKA KNJIŽNICA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ KARLOVAC
Karlovac, Ljudevita Šestića 1
Za nakladnika
Jasmina Milovčić

Glavna urednica
Anita Malkoč Bišćan
Grafički urednik
Miroslav Katić

Uredništvo
Bojana Knežević, Miroslav Katić, Željka Miščin, Vedrana Kovač Vrana, Martina Barišić
Koprenica, Dunja Marija Gabriel

Recenzenti
Bojana Knežević, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac Željka
Miščin, Knjižnice grada Zagreba, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu Kristina
Čunović, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

Lektura i korektura
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac Martina Barišić
Koprenica, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

ISSN (online):

Skip to content