Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09) i čl. 23. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Karlovac, Upravno vijeće na 11. sjednici održanoj 6. srpnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE

„IVAN GORAN KOVAČIĆ“ KARLOVAC

Kandidat pored općih uvjeta treba ispunjavati sljedeće stručne uvjete:

• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

• najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci,

• položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,

• stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi knjižnicu.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Na natječaj se prijavljuje pismenim putem. Uz prijavu na natječaj obavezno treba priložiti:

• životopis

• dokaz o stručnoj spremi

• dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara

• dokaz o hrvatskom državljanstvu

• potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

• prijedlog Programa rada za mandatno razdoblje od 4 godine

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave.

Prijave dostaviti na adresu: Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike. U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta ili privremenog boravišta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe iz članka 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužne su dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Dokumenti koje je potrebno priložiti popisani su na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Skip to content