Opći dio
Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac nastoji svoje mrežne stranice
učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i
programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike
Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se
prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada

 1. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog
  sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
  Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Gradske knjižnice
  „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac koje se nalazi na adresi www.gkka.hr.
  Status usklađenosti1
  Mrežno sjedište www.gkka.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog
  neusklađenosti koje su navedene u nastavku.
  Nepristupačan sadržaj – pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni
  sa Zakonom
  Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  a. neusklađenosti sa Zakonom:
  Razumljivost – neke ikone, slike i poveznice nisu popraćene alternativnim
  tekstom.
  Mogućnost opažanja – slabiji kontrast podloge i teksta. Dodana je kontrola
  koja korisniku omogućava izmjenu kontrasta, veličine slova, isključivanje
  animacija i kontrolu tipkovnicom, ali ikonu za kontrolu korisnik mora sam
  pronaći na stranici i napraviti izmjene.
  b. nerazmjerno opterećenje
  • za neusklađenosti navedene pod točkom a), Gradska knjižnica „Ivan Goran
  Kovačić“ Karlovac se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja
  sukladno članku 8. Zakona
  c. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
  Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke
  objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u
  tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
  Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene
  medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa,
  audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23.
  rujna 2020.
  Priprema ove izjave o pristupačnosti
  Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020., prema Predlošku izjave o
  pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog
  parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih
  aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom
  Komisije (EU) 2018/1523.
  Izjava je zadnji put preispitana 22.rujna 2020.
  Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u
  obliku testiranja pristupačnosti.
  Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility
  Evalution Tool.
  Povratne informacije i podaci za kontakt
  Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji
  nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu „Ivan
  Goran Kovačić“ Karlovac.
  Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta www.gkka.hr
  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: miroslav@gkka.hr.
  Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac je dužna na upit,
  obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti
  odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva
  ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu,
  obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu
  obavijest ili zahtjev.
  Postupak praćenja provedbe propisa
  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje
  usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje
  tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad
  provedbom Zakona.
  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne
  informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti
  Povjereniku za informiranje putem elektroničke
  pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
  1 Zakon definira mogućnost provođenja procjene i utvrđivanja nerazmjernog opterećenja za
  provedbu.
  Ako tijelo javnog sektora, a temeljem procjene iz stavka 1. članka 8. Zakona, utvrdi da bi
  ispunjenje zahtjeva iz članka 6. Zakona za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje
  za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti
  zahtjevima pristupačnosti.
  U tom slučaju, tijelo javnog sektora dužno je u izjavi o pristupačnosti iz članka 9. Zakona
  objasniti dijelove zahtjeva pristupačnosti s kojima se nije moglo uskladiti i, ako je primjereno,
  predvidjeti drugi način pristupa sadržaju.
Skip to content